eduadvisor.gr | Το Εκπαιδευτικό Portal!

Switch to desktop Register Login

Συνεντεύξεις - Ροή

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΠΜΣ «Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών»: Το μοναδικό ΠΜΣ στην Ελλάδα με γνωστικό αντικείμενο τα Τραύματα και τα Έλκη πίεσης

KelesiΤη συνέντευξη στο eduadvisor.gr παραχώρησε η Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, κα Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου, Διευθύντρια του ΠΜΣ Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Αξιότιμη κα Κελέση-Σταυροπούλου, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να περιγράψετε σε γενικές γραμμές τη δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών» (treatment and care of wounds and ulcers).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών» (treatment and care of wounds and ulcers) υποστηρίζεται από το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το γνωστικό του αντικείμενο αποτελεί η Διαχείριση των Τραυμάτων και Ελκών.

Το Μ.Π.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα, και προβλέπεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης ενώ το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Περιλαμβάνει ώρες διδασκαλίας (Θεωρία, Εργαστηριακές Ασκήσεις και έρευνα ) και δομείται σε τρία εξάμηνα. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων είναι δεκατέσσερα (16) εκ των οποίων δεκατέσσερα (14) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα πιστωτικές μονάδες (30). Για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε ποσοστό έως και 35% μπορεί να υπάρξει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρητικής διδασκαλίας.


Ποιος είναι ο βασικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών?

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία των οξέων και χρονίων τραυμάτων και ελκών, της επούλωσης του τραύματος, των στομιών, των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην φροντίδα και θεραπεία τους και στην προηγμένη έρευνα.

 

Το ΠΜΣ στοχεύει στην:

1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στη διαχείριση των τραυμάτων και ελκών.
2. Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου.
3. Εμβάθυνση στις αρχές της κλινικής έρευνας
4. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
5. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη, τη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών και την φροντίδα των στομιών.
6. Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων, Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (τραύματος, εγκαύματος) και ΤΕΠ καθώς και Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ειδικευμένους επιστήμονες.
7. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και στην συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.
8. Ανάπτυξη κλινικών και επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων
9. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

Πόσο διαρκεί η φοίτηση και σε ποιους απευθύνεται?

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ.

Το Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και διαρκεί κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με επιπρόσθετη εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα ή αντιστρόφως κατόπιν εισηγήσεως του επιβλέποντος καθηγητή. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ορίζεται σε έξη (6) διδακτικά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Μ.Δ.Ε.

Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχία στις εξετάσεις, στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

 

Ποια είναι τα κριτήρια που εφαρμόζονται, όσον αφορά την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών?

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. H προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται μέχρι το τέλος Μαΐου, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται μέσω των ιστοσελίδων του Ιδρύματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1

Προφορική εξέταση

40%
Κ2 Γενικός βαθμός πτυχίου 20%
Κ3 Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου

10%

Κ4

Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος. 10%
Κ5 Συνέντευξη 20%

 


Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνονται μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, οπότε με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ.

H εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά από 1-15 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτητές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση αυτή.  Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, ώστε να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.


Πόση έμφαση δίνεται σε θέματα εφαρμογών, πέραν της θεωρητικής εκπαίδευσης?

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν και συμμετέχουν σε κλινική άσκηση και εφαρμογή πρακτικών δεξιοτήτων σε κλινικές μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων (παθολογικό και χειρουργικό τμήμα, ΜΕΘ, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), καθώς και σε εξειδικευμένα ιατρεία, όπως ιατρείο διαβητικού ποδιού, ιατρεία στο "Ανδρέας Συγγρός" καθώς και στη Μονάδα του υπερβαρικού οξυγόνου στο Ναυτικό Νοσοκομείο.


Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές που διανοίγονται για τους αποφοίτους σας?

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν ως εξειδικευμένοι στο χρόνιο και οξύ τραύμα να αναλάβουν την ευθύνη τμημάτων νοσοκομείων με απαιτήσεις αντίστοιχες στα συγκεκριμένα αντικείμενα, να αποτελούν εξειδικευμένα στελέχη σε επιτροπές λήψης αποφάσεων, να εκπαιδεύουν και να διοργανώνουν κλινικά φροντιστήρια στους επαγγελματικούς χώρους όπου εργάζονται, να εργασθούν σε εταιρείες που χειρίζονται υλικά για την φροντίδα των χρονίων τραυμάτων και κυρίως, μπορούν να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με κατ’ οίκον επισκέψεις και φροντίδα ασθενών με έλκη πίεσης, διαβητικό πόδι και άλλα χρόνια τραύματα.

 


Πηγή: eduadvisor.gr


Δείτε περισσότερες Συνεντεύξεις: http://www.eduadvisor.gr/index.php/arthra/synentefxeis

© 2013 eduadvisor.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του eduadvisor.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς επεξεργασία, δίχως γραπτή άδεια του εκδότη.

Top Desktop version