eduadvisor.gr | Το Εκπαιδευτικό Portal!

Switch to desktop Register Login

Συνεντεύξεις - Ροή

ΔΠΜΣ «Βιοεπιχειρείν»: διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική

Leonidas DimitriosΤη συνέντευξη στο eduadvisor.gr και στο Βαγγέλη Στεργιόπουλο παραχώρησε ο αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας Δημήτριος Λεωνίδας, διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν»

 

Αξιότιμε κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε κατ’ αρχάς να αναφερθείτε εν συντομία στους φορείς που διοργανώνουν από κοινού το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοεπιχειρείν», δηλαδή το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους αναγνώστες και τις αναγνώστριές μας να σχηματίσουν μιαν εικόνα του ερευνητικού - διδακτικού έργου τους και του κοινωνικού ρόλου που αυτά επιτελούν.

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το 2000. Αντικείμενό του είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η επιμόρφωση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν τη βιοχη-μεία και τη βιοτεχνολογία. Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στους τομείς της Βιοχημείας, Βιολογίας και Γενετικής, η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας που αφορά στο σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ενώσεων με εφαρμογές στην υγεία και τη βιοτεχνολογία, η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστημιακούς φορείς, βιομηχανίες της χώρας και του εξωτερικού. Από το 2013 το Τμήμα συντονίζει την Ελληνική Υποδομή Συνθετικής Βιολογίας με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, που ανήκει στον Εθνικό Χάρτη Μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών της Ελλάδας και λειτουργεί ως πόλος αριστείας, εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας. Η υποδομή έχει τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο στην έρευνα αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας.

 

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ιδρύθηκε πρόσφατα, μέσω της συνένωσης δύο ινστιτούτων του ΕΙΕ, με στόχο την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, διεπιστημονικής ερευνητικής προσέγγισης στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της βιοτεχνολογίας, και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πόλος καινοτομίας στη διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Ινστιτούτο με ανάλογες δυνατότητες, που να συνδυάζει αφενός τη βιολογική έρευνα αιχμής (ανάδειξη βιολογικών στόχων, βιολογική αποτίμηση ιδιοτήτων νέων ουσιών) και αφετέρου την οργανική και φαρμακευτική χημεία (ορθολογικός σχεδιασμός και σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων - εν δυνάμει φαρμάκων - ειδικών για τους παραπάνω στόχους) για την ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Στηριζόμενο στην αξιοποίηση της συνέργειας της Χημείας με τη Βιολογία, την τεχνογνωσία του προσωπικού του και τις σημαντικότατες υποδομές του, το ΙΒΦΧΒ φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο μονάδας-αιχμής, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, στην έρευνα για την ανακάλυψη φαρμάκων και βιοτεχνολογικών προϊόντων και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, και να συμβάλει στην προώθηση των εθνικών ερευνητικών προτεραιοτήτων «Βιοϊατρική και Υγεία», «Αγροβιοτεχνολογία και Τρόφιμα», «Ενέργεια και Περιβάλλον» ως εργαλείων οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Όπως γίνεται φανερό, και οι δύο φορείς έχουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η σύμπραξή τους, λοιπόν, στο σχεδιασμό και την εκπόνηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» επιτυγχάνει τη διάχυση της γνώσης αυτής σε υψηλό επίπεδο.


Σε τι συνίστανται οι στόχοι και το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν»;

Ο στόχος του Δ.Π.Μ.Σ «Βιοεπιχειρείν» είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική. Έτσι, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του για μια καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο χώρο της βιοτεχνολογίας. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις γύρω από τις βιοχημικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χρήσιμων και εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων, γνώσεων απαραίτητων για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα.

Το «Βιοεπιχειρείν» είναι το μοναδικό Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα που συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς των βιοεπιστημών και οικονομικών σπουδών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Έτσι, περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν στην εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας με επιχειρηματικές εφαρμογές στους τομείς φαρμάκων και υγείας, τροφίμων και διατροφής, περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας και βιοχημικής και μοριακής διαγνωστικής, σε συνδυασμό με μαθήματα που αφορούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων: εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, νομικό πλαίσιο για βιοεπιχειρήσεις - πιστοποίηση, πηγές χρηματοδότησης και έρευνα, σχεδίαση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη διπλωματική τους διατριβή σε μεγάλες εταιρείες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις με σκοπό να μάθουν περισσότερα για τους τρόπους λειτουργίας και τις δραστηριότητες των διαφόρων τμημάτων τους.

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες διαλέξεις και σεμινάρια που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι Industry Disruptors – Game Changers, μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εξαμηνιαίου προγράμματος και με την παροχή των κατάλληλων εργαλείων, βοηθούν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους ιδεών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων. Ακόμη, διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων βρίσκονται κοντά στους φοιτητές, για να μοιραστούν μαζί τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από το επιχειρηματικό τους ταξίδι.


Σε ποιους απευθύνεται το Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν»; Ποια είναι τα κριτήρια που εφαρμόζονται όσον αφορά την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας.

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.


Ποια είναι η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν» και ποιοι έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή;

Το πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών (δηλαδή, τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα), είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης και πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία.

Η επίβλεψη κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή πραγματοποιείται από Σύμβουλο Καθηγητή (Tutor), ο οποίος παρακολουθεί τη γενική πορεία προόδου του καθ' όλη τη διάρκεια σπουδών και τον βοηθά στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων που τυχόν προκύψουν.


Με ποιους τρόπους και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να υποστηριχθούν οικονομικά όσοι φοιτούν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν»;

Με βάση την απόδοσή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες που προσφέρονται από τους συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς φορείς κάθε ακαδημαϊκό έτος.


Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί φορείς που συνεργάζονται με το Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν»;

Έχουμε τη χαρά να συμμετέχουν ενεργά στην εκπόνηση του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν» καταξιωμένοι επιχειρηματικοί φορείς, όπως η Industry Disruptors - Game Changers, Nobacco, Γαία Α.Ε., Μινέρβα Α.Ε., Pharmathen S.A., Apivita S.A., HybridStat, Pfizer A.E., Polytech A.E., TTMI Consulting Ltd, ΕΛΠΕΝ Α.Ε., Cloudpharm, ενώ ήδη βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή και άλλων σημαντικών εταιρειών.


Αξιότιμε κύριε καθηγητά, ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές που διανοίγονται για τους αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν»;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στους τομείς της βιομηχανίας βιοεπιστημονικού ενδιαφέροντος όπως είναι οι τομείς των τροφίμων, των φαρμάκων αλλά και της αγροτοδιατροφικής παραγωγής, τομείς με εθνικό ενδιαφέρον. Το «Βιοεπιχειρείν» φιλοδοξεί, επίσης, να δώσει τα εφόδια αλλά και τις διεξόδους σε νέους επιστήμονες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των ιδεών τους και συντελώντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση σε θέσεις εργασίας ευφυούς εξειδίκευσης στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η μοναδικότητα του Προγράμματος στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, αν και υπάρχουν αρκετά σε πανευρωπαϊκό και αμερικανικό επίπεδο, το καθιστά μια από τις καλύτερες επιλογές μεταπτυχιακών σπουδών για κάθε νέα και νέο με ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα, που θέλει να επενδύσει στον εαυτό του διευρύνοντας τις επαγγελματικές του προοπτικές στον ιδιωτικό τομέα.


Ποιες είναι οι προσωπικές αντιλήψεις σας αναφορικά αφενός με την έννοια της αριστείας και αφετέρου με τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Η αριστεία πρέπει να είναι ο στόχος λειτουργίας κάθε σύγχρονου φορέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο μέσα από το διαρκή αγώνα για επίτευξη της αριστείας μπορεί κάθε ακαδημαϊκό τμήμα να είναι καινοτόμο, εξωστρεφές και να συνεισφέρει στον κοινωνικό ιστό και στην ανάπτυξη της χώρας. Η αριστεία σε όλα τα επίπεδα έρευνας, διδασκαλίας και φοιτητών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποστολή του πανεπιστημίου. Η επίτευξη της αριστείας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική σήμερα, που η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ένα αβέβαιο περιβάλλον. Θα πρέπει, λοιπόν, να στηριχθούν ε-νεργά όλοι εκείνοι οι πόλοι αριστείας, και πιστέψτε με υπάρχουν αρκετοί μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν θέλουμε οι νέοι μας να εντρυφήσουν από τα πρώτα τους επιστημονικά βήματα και να χτίσουν αύριο μια καλύτερη Ελλάδα. Παράδειγμα εκπαιδευτικής αριστείας με καινοτόμα και εξωστρεφή χαρακτηριστικά αποτελεί και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν».

 


Πηγή: eduadvisor.gr


Δείτε περισσότερες Συνεντεύξεις: http://www.eduadvisor.gr/index.php/arthra/synentefxeis

© 2013 eduadvisor.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του eduadvisor.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς επεξεργασία, δίχως γραπτή άδεια του εκδότη.

Top Desktop version